Zelená úsporám

Solární systémy na ohřev TV a přitápění

 

Solární systémy na ohřev TV a přitápění

 

Solární systém je výhodný i pro Vás!
Naše firma nabízí návrhy solárních systémů s řešením technické i ekonomické problematiky(vyčíslení úspor a návratnosti) včetně cenového rozpočtu. Tyto návrhy a propočty pro vás uděláme samozřejmě zdarma. Takže budete vědět, do čeho jdete!

V případě zájmu je možné zhlédnou solární systém na ohřev teplé vody na naší firmě v Dražkovicích, který jsme realizovali v lednu 2013.

Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, a při návrhu zohledňujeme finanční možnosti klienta.
Od okamžiku nainstalování jste částečně či zcela(dle velikosti systému) nezávislí na pohybu cen jiných energií a už jen šetříte. Po uplynutí doby návratnosti dokonce vyděláváte a to tím více, čím jsou dražší ceny jiných energií! Samozřejmě je nutné, aby solární systém přežil svou vlastní dobu návratnosti. Solární kolektory i ostatní komponenty solárních systémů, které dodáváme jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů zaručujících dlouhodobou životnost. V systémech, které realizujeme používáme solární komponenty od firem Reflex (Rakousko) a Suntime od české firmy Propuls s.r.o., kolektory těchto výrobců jsou vybaveny vysoceselektivním povrchem, a životnost kolektorů je 30 let.

Naše firma také poskytujeme pomoc při získání dotace od státu.

Další výhody
Stát má zájem na tom, aby se užitková voda ohřívala a vytápělo se ekologickým způsobem. Proto finančně participuje na solárních investicích.
Pro rok 2014 je vyhlášen program podpory NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2014. Příjem žádostí je od 1.4.2014
Další informace o státní podpoře najdete na
https://www.novazelenausporam.cz/, případně se můžete obrátit přímo na nás. Kontaktní osoba Ing.Karel Minařík tel: 728 556 464, minarik@techmont.cz.
K čemu slouží solární systémy
Solární systémy mají tři základní způsoby využití:
• Ohřev teplé užitkové vody (TUV)
• Ohřev bazénu
• Přitápění
Velmi často se tyto tři účely kombinují a to především ve spojení:
• Ohřev TUV + ohřev bazénu
• Ohřev TUV + přitápění
• Ohřev TUV + ohřev bazénu + přitápění

Oblast energetiky je v posledních letech velmi častým předmětem nejrůznějších diskusí. Ceny energií jsou nestabilní a vydávají se za ně stále vysoké částky. Současné intenzivní využívání zdrojů s sebou přináší zásadní problémy:
• Vyčerpání neobnovitelných zdrojů
• Oteplování planety a rozpouštění ledovců
• Posun klimatických podmínek - časté záplavy hrozící v létě i v chladnějších měsících
• Nejrůznější alergické projevy nových generací
Palivo, z něhož je odčerpána energie, zůstává nepříjemným odpadem, který zatěžuje životní prostředí:
• ze spotřeby fosilních paliv zůstávají oxidy dusíku, oxid siřičitý, atd...
• výroba elektřiny jadernou elektrárnou s sebou přinese na dlouhou dobu tuny radioaktivního odpadu
Podmínkou existence dalších generací je tedy ideový i behaviorální posun od neobnovitelných zdrojů ke zdrojům obnovitelným a ekologicky čistým.
Vhodný energetický zdroj by měl mít dostatečnou kapacitu pro pokrytí potřeb lidstva, být přijatelný cenově a samozřejmě nezatěžovat životní prostředí. Všechny tyto parametry splňuje právě Slunce. Podle odhadů astronomů Slunce bude svítit ještě dalších 5 miliard let, což je možno z hlediska lidských měřítek považovat za nekonečno. Ze Slunce dopadá na zem asi 15000 krát více energie než se spotřebuje z neobnovitelných zdrojů za stejný čas. Tím by se měl sluneční potenciál dostat výrazně do popředí.
Proti sobě stojí dvě reality:
• Neobnovitelné zdroje působí při své spotřebě nezměrné škody na životním prostředí.
• Nevyčerpatelné zdroje, které svým objemem dalece převyšují ty vyčerpatelné, nepůsobící při své spotřebě žádné škody.
Existuje však povědomí, že lidé jsou na neobnovitelných zdrojích závislí a alternativní zdroje jsou v energetice stále ještě posunuty do okrajové role.
Přesto přes všechno se na alternativní zdroje začíná postupně klást stále větší důraz. Za všechny "pro" argumenty hovoří stanovisko EU. Podmínkou pro přijetí do EU je 6 procentní podíl alternativních zdrojů energie na celkových energetických zdrojích státu. Že máme v tomto směru hodně co dohánět netřeba zdůrazňovat.
Sluneční záření dopadá na celou plochu naší republiky a tudíž jej lze velmi dobře využít. 70% dopadajících paprsků připadá na období duben - září a 30 % zbývá na říjen - březen. Z toho energetického rozložení vyplývají možnosti využití solární energie a při dobré účinnosti solárního systému lze získat i poměrně velký výkon.
Orientační množství dopadajícího slunečího svitu v závislosti na počasí

energie slunce


Doporučené podmínky pro efektivní solární systém
• Vhodný sklon střechy - umístění kolektorové plochy je nejefektivnější pod úhlem cca 45° v případě, že jde o systémy s celoročním využitím. Je to kompromisní řešení mezi úhlem dopadu slunečních paprsků v létě a v zimě. U sezónního využití se pak volí příslušný sklon: např. u sezónního ohřevu bazénů je vhodnější instalovat kolektorovou (absorpční) plochu do 30°, naopak v případě přitápění teplovzdušným kolektorem, jehož využití připadá na podzim, zimu a jaro se volí sklon 90° (instaluje se na fasádu), neboť v zimě svítí slunce více z horizontu.
• Vhodná orientace střechy - ideální je čistý jih případně mírný odklon na jihojihozápad (do 15° od jihu. Je to z důvodu "putování" slunce po obloze. Slunce míří od východu na západ přes jižní stranu nikoliv přes severní, proto při orientaci kolektorové plochy na jih je tato schopna absorbovat téměř veškeré celodenní sluneční záření a tím i docílit maximální účinnosti.
• V případě, že zákazník nemá vhodně orientovanou a skloněnou střechu, je možno kolektorovou plochu umístit i na jiný vhodný terén, např. do zahrady, pod zábradlí na balkoně apod.
• Kolektory lze instalovat na sedlovou i rovnou střechu a na jakoukoliv střešní krytinu (tašky, šindele, plech, eternit,…), případně je integrovat do střešní krytiny nebo fasády.
• Ekologicko/-ekonomické smýšlení s orientací na budoucnost
• Vlastnit do začátku pár peněz...

 

 

 

TECHMONT spol. s r.o.

Dražkovice 58
533 33 Pardubice
Ing. Kateřina Brandová, jednatelka
+420 604 923 846
brandova@techmont.cz

IČO 42937051
DIČ CZ42937051
Vytvořeno službou Webnode